All Japan Championships

no.
year
1st
2nd
3rd
  
1.
1986
Tadashi MACHIDA
Hidetoshi IGUCHI
Hiromi SUMIYOSHI
2.
1987
Tadashi MACHIDA
Hiromi SUMIYOSHI
Morimasa KAWASHIMA
 
3.
1988
Tadashi MACHIDA
Morimasa KAWASHIMA
KIM
 
4.
1989
Tadashi MACHIDA
Tatsuo ARAI
Akira HIDA
 
5.
1990
Tadashi MACHIDA
Tatsuo ARAI
Hiromi SUMIYOSHI
 
6.
1991
Tadashi MACHIDA
Shimada AKIO
Akira HIDA
 
7.
1992
Yoshihiko MANO
Shimada AKIO
Harutoshi UNO
 
8.
1993
Masayuki TANAKA
Akira HIDA
Tadashi MACHIDA
 
9.
1994
Tadashi MACHIDA
Shinobu TANAKA
Shimada AKIO
 
10.
1995
Shimada AKIO
Shinichi FUKUDA
Tatsuo ARAI
 
11.
1996
Tadashi MACHIDA
Hiromi SUMIYOSHI
Shimada AKIO
 
12.
1997
Tatsuo ARAI
Yasuaki SAITO
Nobuyasu SAKAI
 
13.
1998
Tadashi MACHIDA
Yasuaki SAITO
Hideaki KOBAYASHI
 
14.
1999
Tadashi MACHIDA
Akira HIDA
Orie HIDA
result
15.
2000
Tadashi MACHIDA
Nobuyasu SAKAI
Hideaki KOBAYASHI
result
16. 2001 Nobuyasu SAKAI Tadashi MACHIDA Akira HIDA result
17. 2002 Tadashi MACHIDA Nobuyasu SAKAI Ryu MATSUYAMA   
18. 2003 Nobuyasu SAKAI Tadashi MACHIDA Hideaki KOBAYASHI  
19. 2004 Nobuyasu SAKAI Tadashi MACHIDA Hajime WATANABE  
20. 2005 Nobuyasu SAKAI Hideaki KOBAYASHI Hajime WATANABE result
21. 2007 Hajime WATANABE Tadashi MACHIDA Tomotaka TAKAHASHI  
22. 2009 Nobuyasu SAKAI Hajime WATANABE Tadashi MACHIDA result
23. 2011 Hajime WATANABE Nobuyasu SAKAI Takayuki ISEKI result
24. 2013 Hideaki KOBAYASHI Kouhei KANO Naoki HARADA result